صعود های چند روزه

صعود به قله بیرمی

تاریخ: ۶-۳ بهمن

>> سفر سه نیم روزه
>> وسیله نقلیه ترمینالی
>> مقدار پیمایش ۱۱ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی نیمه سنگین
_______________________________
شروع قیمت: از ۲.۶۸۰ تومان

صعود به قله نایبند

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> سفر سه روزه
>> وسیله نقلیه عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۱ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی متوسط
_______________________________
شروع قیمت: از --- تومان

صعود به قله قاش مستان

تاریخ: به زودی اعلام میشو

>> سفر سه روزه
>> وسیله نقلیه عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۵ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی دشوار
_______________________________
شروع قیمت: ---

صعود به قله شاهان

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی دشوار
_______________________________
شروع قیمت: --- تومان

صعود به قله بلقیس

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> سفر دو نیم روزه
>> وسیله نقلیه شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی متوسط
_______________________________
شروع قیمت: از --- تومان