صعود های یک روزه

صعود به قله منار

تاریخ: ۲۱ اردیبهشت

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: متوسط
_______________________________
شروع قیمت: ۲۵۰ هزارتومان

صعود به قله پادشاه نشین

تاریخ: ۱۷ فروردین

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: متوسط
_______________________________
شروع قیمت: از --- هزار تومان

صعود به قله برف انبار

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۷ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: متوسط
_______________________________
شروع قیمت : ---

صعود به قله شاه کرم

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۲ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: نیمه سنگین
_______________________________
شروع قیمت: ---

صعود به قله سکه نو

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۵ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: نیمه سنگین
_______________________________
شروع قیمت: ---

صعود به قله قلعه دختر

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: متوسط
_______________________________
شروع قیمت:---

صعود به قله آسیاب باد، هریاس، لتمال

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی
>> مقدار پیمایش ۸ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: متوسط
_______________________________
شروع قیمت: ---

صعود به قله ارفع

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۵ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: متوسط
_______________________________
شروع قیمت:---

صعود به قله درفک

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: متوسط
_______________________________
شروع قیمت: ---

صعود به قله های کوبری و یخچال (طرح سیمرغ)

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۲ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: متوسط
_______________________________
شروع قیمت : ---

صعود به قله بزم چال

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: نیمه سنگین
_______________________________
شروع قیمت: ---

صعود به قله شاه دژ

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۹ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: متوسط
_______________________________
شروع قیمت: ---

صعود به قله گلرد

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۱ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: متوسط
_______________________________
شروع قیمت: ---

صعود به قله هفت خان

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۴ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: دشوار
_______________________________
شروع قیمت: ---

صعود به قله کل خوسون

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۸ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: نیمه سنگین
_______________________________
شروع قیمت از --- تومان

صعود به قله سوتک کوچک

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۲ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: نیمه سنگین
_______________________________
شروع قیمت از --- تومان

صعود به قله کهار (کاهار)

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۴ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی دشوار
_______________________________
شروع قیمت از --- تومان

صعود به قله پیغمبر کوه

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی
>> مقدار پیمایش ۷ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی متوسط
_______________________________
شروع قیمت از ۲۰۰.۰۰۰ تومان

صعود به قله آبک

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۷ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی متوسط
_______________________________
شروع قیمت از --- تومان