صعود به قله کل خوسون

تاریخ: ۱۴ مهر

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۸ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: نیمه سنگین
_______________________________
شروع قیمت از ۲۰۰.۰۰۰ تومان

صعود به قله سوتک کوچک

تاریخ: ۷ مهر

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۲ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی: نیمه سنگین
_______________________________
شروع قیمت از ۲۰۰.۰۰۰ تومان

صعود به قله کهار (کاهار)

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی و شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۴ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی دشوار
_______________________________
شروع قیمت از ۲۰۰.۰۰۰ تومان

صعود به قله پیغمبر کوه

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی
>> مقدار پیمایش ۷ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی متوسط
_______________________________
شروع قیمت از ۲۰۰.۰۰۰ تومان

صعود به قله آبک

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> صعود یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۷ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی متوسط
_______________________________
شروع قیمت از ۲۰۰.۰۰۰ تومان