آموزش

دوره های آموزشی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

سنگ مقدماتی آقایان

سنگ مقدماتی بانوان

کارآموزی کوهپیمایی آقایان

کارآموزی کوهپیمایی بانوان

نقشه خوانی و کار با قطب نما

GPS

برف و یخ پیشرفته

برف و یخ مقدماتی