تورهای کوهنوردی داخلی قدیمی

صعود به قله علم کوه

تاریخ ۱۶-۱۷ تیر ماه

صعود به قله دماوند

تاریخ ۲۹-۳۱ تیر ماه

قله سبلان

صعود به قله سبلان

مرداد و شهریور